37802
  ۱۳۹۱/۱/۲۸
بررسی تصویرسازی نقش جنسیت درآگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران
پدید آورندگان: منیژه حقیقی نسب شهره هدایتی
   

 چکیده: در این نوشتار تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های تلویزیونی ایران بررسی می شود. هدف پژوهش، شناخت تفاوت ها میان چه گونه گی نمایش زنان و مردان بازی گر، نقش اصلی آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های کلی، شناسه های جمعیت شناختی، و شناسه های نگرشی/رفتاری است.
در راستای اجرای پژوهش، 139 آگهی (نمونه ی آماری) به روش تحلیل محتوا که روش معمول به کار گرفته شده در پژوهش های پیشین نقش های جنسیت است بررسی شد.یافته ها نشان داد که میان شخصیت اصلی (مرد/زن) در آگهی های تلویزیونی از لحاظ شناسه های گفته شده تفاوت وجود دارد و نمایش مردان و زنان در آگهی های تلویزیونی در راستای نقش های سنتی است.
 

منبع:مطالعات زنان1384شماره7

متن کامل

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved