40908
  ۱۳۹۱/۳/۲
نام دانشجو:کرامت نوری
تکراروتشابه درشاهنامه
نام استاد راهنما: سعید قشقایی نام استاد مشاور: سید محسن ساجدی راد
   

چکيده:پایان نامه ی حاضر، به ذکر تکرار و تشابه در شاهنامه ی فردوسی می پردازد. تشابه در مواردی همچون مقدمه ها، داستان ها، شخصیت ها، کردارها و نشان ها. در بیان تفصیلی هر قسمت را به زیر مجموعه هایی تقسیم می نماید: مثلاًٌ در بخش کردارها، به کردارهای رشته ای یعنی هفتخوان ها و هفتخوان واره ها می پردازد و سپس کردارهایی بررسی می کند، که در باب شخصیّت های مختلف اتفاق می افتد، اما در باطن این کردارها دارای وجوه شباهت هستند و مشابه هم می نمایند.
در این پژوهش، پس از ذکر این تکرار ها و تشابهات، سعی شده است، اهداف فردوسی و یا گرد آورندگان، داستان های کهن ایرانی، از این امر باز نموده شود و نتیجه گیری شود که فردوسی چنانکه خود می گوید، می خواسته است که این داستان ها را با ترفند تکرار در عمق جان و روح ایرانیان ریشه دار سازد. تا در روزگاری که هویت ایرانی دستخوش غارت ملل بیگانه شده بود، ایرانیان، هویت خویش را باز یابند و خاطره ی مردان بزرگ خود را از طریق این داستان های به ظاهر متفاوت امّا در باطن یکسان و تکراری، زنده نگه دارند و یا به این دلیل که اصل امانت داری در نظم داستان ها رعایت گردد، فردوسی، این موارد مشابه و تکراری را مطابق با اصل آنها در شاهنامه های منثور به رشته ی نظم می کشد.
 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved