41165
  ۱۳۹۱/۳/۶
نام دانشجو : بهاءالدين اسکندري
فرهنگ تحليلي اصطلاحات عرفاني ـ اخلاقي جامي
استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال استادمشاور:دکترسیدمرتضی هاشمی
   

چكيده : عرفان در تمدن اسلام و ايران حضوري مؤثر و غير قابل انكار داشته است. اين حضور زنده و مسلط روزگاري بلند ادبيات فارسي را رنگ و بويي عرفاني بخشيد و همچنان نيز آثار مبارك اين ماندگاري ديرپا را مي‌توان در ادبيات اين مرز و بوم سراغ گرفت.
و اما ترسيم دقيق و علمي از اين حضور و سير تاريخي و تحولات آن بدون داشتن فرهنگهايي تحليلي از اصطلاحات عرفاني ـ اخلاقي بزرگان انديشه و سلوك و ادبيات عرفاني ترسيمي تمام نخواهد بود.
در اين تحقيق بر اساس اين نياز علمي كوشش شده است فرهنگي تحليلي از اصطلاحات عرفاني ـ اخلاقي ادبيات گستردة جامي فراهم آيد. حاصل اين كوشش فرهنگي است با 380 مدخل و 152 نمودار. در هر مدخل سعي بر آن بوده است از منظري تحليلي و جامع به پراكنده‌هاي گرد آمده از آثار مختلف جامي نگريسته شود. از همين روست كه ذيل بسياري از مداخل مي‌توان به اطلاعات و توضيحات گسترده‌اي بسيار فراتر از آنچه در فرهنگهاي تعريفات معمول است دست يافت. افزون بر اين نمودارهاي مختلف، زمينة دستيابي سريع به اطلاعات آمده در بعضي مداخل را فراهم كرده است.
 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved