6402
  ۱۳۸۹/۹/۱۴
محمد بنكدار؛ به راهنمايي: ابوتراب احمدپناه.
بررسي ويژگيهاي طراحي در هنر مسگري ايران
215 صفحه، تصوير، كتابنامه پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1377 6. 1787 - پژوهش هنر خلاصه به : فارسي و انگليسي كليد واژه : تاريخ / ايران / مسگري / طراحي / كليد واژه معادل لاتين : History / Iran / Copper smithing / Design /
   

چكيده : در طي اين تحقيقي كه انجام پذيرفت سابقه مسگري ايران از پيش از تاريخ تا زمان حال بررسي شد. پيشينه مسگري در ايران حداقل به پنج هزار سال پيش مي‌رسد و به ظن غالب اولين فلز مكشوفه بدست انسان همين فلز مس بوده و اولين فلزكاران، ايرانيان، پس از اندك مدتي كه آدمي نسبت به اين فلز معرفت پيدا مي‌كند عيوبي را در آن مي‌شناسد و در پي برطرف كردن آن بر مي‌آيد، و در راستا آنرا با قلع در مي‌آميزد و تا مدتها اين آلايه دستمايه فلزكاري مصنوعات مسي ايران بوده است ، پس از آن آلايه ديگري بنام برنج در تاريخ فلزكاري مصنوعات مسي رخ مي‌نمايد كه ايندو ماده با يكديگر بسياري از آثار فلزكاري ارزشمند ايراني را رقم مي‌زنند و بعضي از آنها چنان ارزشمند است كه گوئي همسنگ با آثار زرين و جواهر گونه است و همپايه آنها در فلزكاري ايراني جلوه‌گري مي‌كند، اين هنر به فراخور زمان فراز و نشيبهائي را به خود پذيرفته است كه به تفضيل در مقاطع مختلف در اين تحقيق سخنان مبسوطي درباره آنها آورده شده است و شايد از مهمترين آنها ظهور اسلام باشد كه در پي آن پس از يك دوره ركود نسبي تحولات مهمي در اين هنر رقم مي‌خورد. عهد حاضر نيز به سبب روند صنعتي شدن جامعه ايران نقطه عطفي در سير تحول اين هنر محسوب مي‌گردد گرچه صنعت امروز عرصه را تا حد زيادي بر اين هنر تنگ كرده است اما همين مضرات صنعت بر پيكره اين هنر نيز از جمله دلائل اهميت زمان حال است كه درباره آن سخنان مشروحي آورده شده است و حتي از همين رهگذر تقريبا كليه شيوه‌ها و روشها و مختصات اجرائي اين پيشه نيز ثبت و ضبط گرديده است تا در اين مورد سند خوبي براي آيندگان باشد. و در فصل آخر علل تغيير سبك در طراحي مصنوعات مسي در همه ادوار مورد بحث قرار گرفته و پيرامون آن تحليلهائي آورده شده و نتيجه‌هائي از آن استنباط شده است بدان اميد كه كاستيهاي اين قلم نيز در پيش اهل نظر اندك باشد.
 

©2019 HozehHonari. All Rights Reserved